Zadzwoń do Nas! 662 818 445

Polityka Prywatności

 1. Każdy z uczestników szkoleń organizowanych przez Power and Fun zarejestrowany jest w bazie klientów.
 2. Administratorem bazy danych klientów jest Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne Power and Fun s.c., ul. Chylońska 59-63/127, 81-041 Gdynia, NIP: 9581712266, REGON 387655586
 3. Power and Fun przetwarza dane uczestnika kursu w zakresie podstawowych danych tj. imię i nazwisko w powiązaniu z danymi kontaktowymi e-mail oraz numerem telefonu.
 4. Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO)
 5. Baza uczestników szkoleń jest zabezpieczona z zachowaniem wymogów określonych w Rozporządzeniu RODO.
 6. Dane uczestnika szkolenia będą przetwarzane przez czas trwania szkolenia. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacje, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. w uwagi na konieczności wykazania przebiegu szkolenia w przyszłości. W tym zakresie nie można określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości e-mail lub sms).
 7. Jeżeli uczestnik szkolenia nie chce dalszego przetwarzania danych osobowych w sposób wskazany powyżej może skierować swoje żądanie o zaprzestanie przetwarzania pod adres email [email protected]
 8. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych przed ukończeniem szkolenia uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w tym szkoleniu.
 9. Uprawnienia związane z przetwarzaniem:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (uczestnik szkoleń może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych klientem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie),
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (uczestnik szkoleń ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba ze wykaże, że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw uczestnika szkolenia lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  f) prawo do przenoszenia danych (uczestnika szkolenia ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie umowy lub zgody. Uczestnik szkoleń może zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  g) prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli uczestnik szkolenia stwierdzi, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).