Zadzwoń do Nas! 662 818 445

Regulamin

 1. Warunkiem przystąpienia do szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne Power and Fun s.c. , ul. Chylońska 59-63/127, 81-041 Gdynia, NIP: 9581712266, REGON 387655586 (zwanym dalej Power and Fun) jest:
  1.1 Zapis przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.powerfun.pl.
  1.2 Dokonanie wpłaty lub płatność gotówką przed rozpoczęciem szkolenia;
  1.3 Dostarczenie w wyznaczonym przez organizatora terminie kompletu dokumentów uprawniających do przystąpienia do danego kursu – jeśli takie dokumenty są wymagane.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty firma Power and Fun prześle drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji miejsca na liście uczestników kursu.
 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu zwrotu zaliczki dokonuje się na następujących warunkach:
  3.1 zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  3.2 zgłoszenie rezygnacji do 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 50%
  3.3 zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty nie przysługuje.
 4. Zmiana terminu zarezerwowanego kursu możliwa jest po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20% bazowej ceny kursu.
 5. Całość należności za kurs należy uregulować do dnia rozpoczęcia szkolenia lub najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.
 6. Koszty uczestnictwa w kursie oraz koszty podróży i zakwaterowania ponosi uczestnik.
 1. Tryb składania i forma reklamacji:
  7.1 Klient jest uprawniony do bezpłatnego złożenia Reklamacji dotyczącą usług świadczonych przez Power and Fun.
  7.2 Reklamacje mogą być składane przez Klientów w następujący sposób:
        7.2.1 osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie CSE Power and Fun;
        7.2.2 przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.) na adres siedziby Power and Fun;
         7.2.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
         7.2.4 telefonicznie wykorzystując dane kontaktowe podane na stronie powerfun.pl;
  7.3 Informacje na temat danych adresowych siedziby Power and Fun oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powerfun.pl/kontakt.
  7.4 Odpowiedź na Reklamację przekazywana jest osobie składającej Reklamację.
  7.5 Treść reklamacji
        7.5.1 Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
             7.5.1.1 Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, którego reklamacja dotyczy oraz dane osoby składającej reklamację;
             7.5.1.2 Szczegółowy opis zdarzenia oraz zastrzeżenia dotyczącego świadczonych usług lub działalności Power and Fun, w tym kopie dokumentów niezbędnych do analizy Reklamacji (o ile ma to zastosowanie);
              7.5.1.3 Jednoznaczne wskazanie żądania Klienta;
        7.5.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji (bez względu na formę w której została otrzymana). Odpowiedź zostanie wysłana w takiej samej formie.
  8. Power and Fun zastrzega sobie prawo do odwoływania poszczególnych kursów w przypadku niewystarczającej ilości chętnych. W takiej sytuacji Power and Fun gwarantuje pełny zwrot wpłaty na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
  9. Power and Fun zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie kursów odnośnie terminów przeprowadzenia zajęć oraz odnośnie miejsca, w którym zajęcia są prowadzone.
  10. Obecność na zajęciach teoretycznych i praktycznych na kursie jest obowiązkowa i stanowi jeden z warunków zaliczenia kursu.
  11. Zabrania się na zajęciach spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub używania innych środków odurzających, przebywania w stanie nietrzeźwości pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w szkoleniu. Osobie skreślonej z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
  12. Uczestnicy kursu są zobowiązani do stosowania się do regulaminu obiektów, na których odbywa się szkolenie.
  13. Uczestnik kursu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, co do uczestnictwa w kursie oraz że bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
  14. Materiały szkoleniowe Power and Fun stanowią własność intelektualną firmy, zabrania się wykorzystywania ich w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej dla celów szkoleniowych.
  15. Power and Fun nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania kursu, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
  16. Zabrania się nagrywania, fotografowania i filmowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów szkoleniowych bez zgody instruktora/egzaminatora.
  17. Power and Fun zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023.